(hier beperkt tot een functioneel uitreksel uit het Huishoudelijk Reglement 2009)

TOERTOCHTEN.

Artikel 4.

4.1 Registratie

 1. Bij Café Parkzicht ligt een routemap Parkzicht. Deze map bevat presentielijsten voor elke rit, declaratieformulieren autogebruik, lijst belangrijke telefoonnummers en programmaboekje
 2. Als basis voor de registratie van de in clubverband te rijden kilometers heeft uitsluitend het jaarprogramma als vermeld op de website te gelden. De in clubkleding verreden kilometers worden uitsluitend genoteerd door de route-coördinator en bij diens afwezigheid door de wegkapiteins van de dan verreden tocht(en). Deze registratie is bindend.
 3. In geval van een tocht met verplaatsing en in het jaarprogramma een alternatief is vermeld, kan door de wegkapitein van de alternatieve tocht nimmer meer dan 100 km worden genoteerd. In geval de afstand van de tocht met verplaatsing minder dan 100 km bedraagt, dient voor de alternatieve tocht dezelfde afstand te worden genoteerd.
 4. Indien een in het jaarprogramma vermelde tocht vervalt en door de route-coördinator een andere tocht is bepaald, geldt uitsluitend de afstand van de nieuw vastgestelde tocht. In geval in het jaarprogramma is vermeld dat bij een tocht met verplaatsing tevens is vermeld dat ook van/naar Café Parkzicht kan worden gefietst, wordt de chauffeur(s) geacht de totale afstand te hebben gefietst.
 5. Van leden die deelnemen aan een door de vereniging georganiseerd evenement in het buitenland, worden alleen die kilometers genoteerd van de tochten die in deze periode ook vanuit het clublokaal kunnen worden verreden.
 6. Registratie heeft alleen plaats als er min. twee leden aan een tocht deelnemen.
 7. Aspirant-leden worden in de gelegenheid gesteld om zonder verdere verplichtingen verenigingstochten mee te rijden en worden in de najaarsvergadering geacht te beslissen omtrent het al dan niet lid worden van de vereniging.

4.2 Leiding/gedrag

 1. De algehele leiding bij de toertochten berust bij de wegkapitein of de plaatsvervanger.
 2. De leden (en gastrijders) zijn gehouden om tijdens toertochten, zonder enige vorm van voorbehoud, de aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen.
 3. Bij hoge snelheden op 1/3 van de groepslengte voor plaats geven aan de wegkapitein
 4. Verkeersregels moeten ten alle tijden worden nageleefd.
 5. Binnen de bebouwde kom van elke plaats mag max. 30 km/per uur gereden worden
 6. Voor de woensdagavond geldt voor de A-groep een maximale snelheid van 32 km/uur exclusief de tempovrije stukken. Voor de B-groep geldt een maximale snelheid van 35 km/uur exclusief de tempovrije stukken. Voor de zondag wordt met één groep  gereden met een maximale snelheid van 32 km/uur.
 7. Deelname aan clubactiviteiten is voor eigen risico. Gastrijders worden geacht aan de staart van de groep te rijden.

4.3. Aanmelden/afmelden voor routes/materieel

 1. Aanmelding voor een route met verplaatsing heeft uitsluitend per e-mail en minimaal één week van tevoren plaats bij de route-coördinator. Bij aanmelding dient te worden aangegeven de te rijden afstand, of met de eigen auto wordt gereden en of met de aanhangwagen van de club kan worden gereden. In geval van te late aanmelding, dient het betreffende lid zelf te zorgen voor vervoer.Afmelding voor een route dient eveneens tijdig en per e-mail aan de route-coördinator te worden doorgegeven. In geval van niet afmelding, zal de betreffende moeten bijdragen in de reële kosten van de route.
 2. De fiets moet deugdelijk en goed onderhouden zijn en in ieder geval voorzien zijn van een goed functionerende bel en fietspomp. Hij dient zelf voor reservebanden e.d. zorg te dragen.
 3. Bij pech dient het eigen materieel te worden hersteld tijdens de eerstvolgende gelegenheid (b.v. rustplaats)
 4. Bij het einde van de tocht dient het eventuele geleende te worden geretourneerd of daarover afspraken te zijn gemaakt met de verstrekker.
 5. Bij (eigen) lijfelijke en/of materiële schade of aan derden kan nimmer aanspraak of beroep worden gedaan op ’t bestuur noch op de vereniging, waaronder niet begrepen het behulpzaam zijn bij ’t regelen van dergelijke schade.

4.4. Starttijden en routes

Alle starttijden staan aangegeven op zowel het totaaloverzicht als bij elke afzonderlijke tocht. Alle routes (ook die met verplaatsing) starten standaard vanaf café Parkzicht, tenzij anders vermeld in het jaarprogramma.

4.5. Verzekering

 1. De vereniging draagt zorg voor verzekering tegen schade van de op de aanhangwagen van de vereniging geplaatste fietsen. In geval deze polis geen dan wel onvoldoende dekking biedt, zal het betreffende lid/gastrijder noch de chauffeur, noch de vereniging noch het bestuur aanspreken tot vergoeding van welke schade dan ook. De chauffeur van de aanhangwagen, dan wel de wegkapitein doet hiervan voor vertrek mededeling aan de gastrijder. Deelname aan de tocht betekent onvoorwaardelijke acceptatie van deze uitsluiting van aansprakelijkheid.
 2. De leden hebben individueel de mogelijkheid via de NTFU de fiets bij te verzekeren; desgewenst dient een lid daarvoor zelf zorg te dragen.

4.6. Vergoedingen

 1. In aanmerking voor kilometervergoeding komt de eigenaar van een auto die op verzoek van de fietsclub, ten behoeve van de tocht, de fietsers begeleidt c.q. vervoerd. Deze vergoedingen worden jaarlijks tijdens de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De routemap bij Café Parkzicht bevat declaratieformulieren die door eigenaren van auto’s zelf ingevuld en ondertekend bij de penningmeester worden ingeleverd.

4.7. De aanhangwagen

 1. De aanhangwagen toebehorend aan de fietsclub, wordt niet aan derden uitgeleend of verhuurd, doch is slechts bestemd voor het eigen gebruik in clubverband.
 2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke bevestiging van de fiets op de aanhangwagen. De vereniging kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor, door eventuele ondeugdelijke bevestiging, geleden schade aan de fiets.

4.8. Deelname aan NTFU-toertochten.

 1. NTFU-pasje moet verplicht worden meegenomen.
 2. Deelnemers zonder NTFU-pasje dienen zelf op eigen kosten in te schrijven.

 

FIETSKLEDING.

Artikel 5.

5.1. De leden aan wie door of vanwege de vereniging clubkleding is verstrekt zijn verplicht deze tijdens alle fietstochten in verenigingsverband te dragen. In geval een lid niet clubkleding draagt is deelneming uitgesloten. Bij weersomstandigheden die het noodzakelijk maken regenkleding te dragen, is het verplicht om onder deze overkleding de verstrekte clubkleding te dragen.

5.2. Het bij herhaling en na aanmaning niet in clubtenue deelnemen aan door de fietsclub Parkzicht georganiseerde tochten, kan leiden tot het, door het bestuur, royeren van betreffend lid.

5.3. Bij verlies c.q. diefstal, dan wel beschadiging van het clubtenue of een deel daarvan bij clubactiviteiten, wordt door het bestuur beslist of er een nieuw clubtenue of een deel daarvan wordt verstrekt, dan wel door betrokkene tegen kostprijs een nieuw clubtenue of deel daarvan dient te worden aangeschaft.

 

 

Geef een reactie